top of page
 Festivalregelement 
 1.  Iedere aanwezige op de terreinen van Schippersweekend (hierna genoemd als SW) zowel front- als backstage is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de organisatoren en/of hun aangestelde (security) worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of gezondheid.

 2. De organisatoren SW kunnen zonder voorafgaande verwittiging steeds beroep doen op politie- en/of hulpdiensten.

 3.  Kunnen door de security de toegang tot de terreinen ontzegd worden of verwijderd worden zonder enige vorm van schadeloosstelling en SW volledig vrijwaart, ook al beschikken zij over een geldig ingangsticket (polsbandje):

  • ​Personen waarbij men vermoedt dat zij in dronken of druggerelateerde toestand verkeren.

  • §Personen die door hun wangedrag de openbare orde, rust of veiligheid storen.

  • Personen die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering rechtvaardigt, zelfs indien ze op welke wijze ook een toegangsbewijs hebben bekomen.

  • Personen die weigeren de inhoud van broekzakken, vestzakken, handtassen of gelijkwaardig, aan een visueel nazicht te onderwerpen

  • Personen die hun leeftijd niet op een adequate manier kunnen bewijzen. De juistheid van leeftijd is ten volle de verantwoordelijkheid van de betrokkene zelf.

 4. Behoudens babyvoeding en medicatie voor eigen gebruik, worden niet toegelaten op het terrein: eigen dranken, glas, scherpe voorwerpen, drugs, wapens, dieren (behoudens geleidehonden), pepperspray. 

 5. Externe drinktruck(s) kunnen steeds overgaan tot verificatie van leeftijd

 6. Niet gebruikte tickets kunnen niet worden omgeruild

 7. De organisatoren SW kunnen zonder voorafgaande verwittiging de VVK / ADD ticketverkoop stopzetten. 

 8. De organisatoren SW kunnen zonder voorafgaande verwittiging in het kader van de veiligheid en/of gezondheid tijdelijk de toegang tot het evenement afsluiten.

 9. De organisatoren SW kunnen zonder voorafgaande verwittiging in het kader van de veiligheid en/of gezondheid overgaan tot algemene of gedeeltelijke evacuatie.

 10. Afficheren en promo van activiteiten door derden kan enkel mits akkoord van de organisatoren SW. 

 11. Ingangstickets, drank en eetkaarten kunnen vooraf online aangekocht worden alsook ter plaatse. Betalingen ter plaatse voor drank gebeuren cashless. 

Privacyverklaring 
 1. Vzw Schippersweekend (of vzw SW) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
  Vzw Schippersweekend 
  Dronckaertstraat 71 
  8930 Rekkem (Menen) 

  organisatie@schippersweekend.be
  www.schippersweekend.be
  0473 26 13 53 

 2. Hoe gaat Vzw Schippersweekend om met uw persoonsgegevens? Vzw Schippersweekend wil door middel van deze privacyverklaring heldere en duidelijke informatie geven over welke gegevens verzameld worden, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het dan ook heel erg belangrijk om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een wettelijke manier te verwerken. Wanneer we het hieronder over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie binnen uw organisatie, taal, geslacht,… 

 3. Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk gericht op de huidige en vroegere leden/klanten van vzw Schippersweekend, deelnemers van activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor de activiteiten, vrijwilligers en leveranciers. 

 4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? Uw persoonsgegevens worden door vzw Schippersweekend verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden hieronder beschreven. o We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties. 

  • U neemt deel aan één van onze evenementen: Vzw Schippersweekend heeft slechts één (deels betalend) evenement per jaar. Hiervoor kunt u online een ticket aankopen. Bij deze aankoop moet u uw persoonsgegevens nalaten om daarna bijvoorbeeld: het ticket te versturen, informatie mee te geven, nieuwsbrief te versturen, … Nadien worden de persoonsgegevens nog gebruikt om promotioneel materiaal te versturen zoals de nieuwsbrief, de festivalkrant, ... Tijdens onze evenementen kunnen ook sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen. 

  • U bent vrijwilliger bij vzw Schippersweekend: Als u vrijwilliger bent bij Vzw Schippersweekend worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te registreren als medewerker van het evenement in kwestie. Ook worden uw persoonsgegevens als vrijwilliger gescreend door de politie om de veiligheid te garanderen. 

  • U bent een professioneel contactpersoon van vzw Schippersweekend: Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die verleend worden tussen beide partijen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren en informatie met u te delen. 

 5. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken: o Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, 

  • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres 

  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

  • Rijksregisternummer 

  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit 

  • Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames, … 

 6. Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard? De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van volgende doeleinden: o Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud 

  • Het verzorgen van de internet omgeving 

  • Het verzorgen van IT-infrastructuur 

  • Het verzorgen van de administratie 

  • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers; 

  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 7. Vzw Schippersweekend zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 8. Bewaartermijn: Vzw Schippersweekend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. 

 9. Uw rechten:

 10. Toegang tot uw gegevens: U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 

 • Verbetering van uw gegevens: Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u recht op verbetering en aanvulling. 

 • Verwijdering van uw gegevens: U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. 

 • Overdracht van uw gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij. 

 • Beperking van gegevensverwerking: Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

 1. Klachten: Indien u een van de bovenstaande rechten wil uitoefen of en klacht wil indienen over de manier waarop vzw Schippersweekend uw gegevens verwerkt dan kan u vzw Schippersweekend ten allen tijde contacteren. Ook heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming via www.privacycommission.be (externe link) 

 2. Wijziging privacyverklaring: Vzw Schippersweekend kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal een aankondiging gedaan worden op de website. 

 

28/08/2021

bottom of page