Festivalregelement 
 1. De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van Schippersweekend (hierna ook genoemd als SW) betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de organisatoren worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter preventie van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de organisatoren het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen. 

 2.  Volgende zaken worden niet toegelaten op het terrein: eigen drank (tenzij babyvoedingen en noodzakelijke medicijnen), gevaarlijke of scherpe voorwerpen, drugs en alle soorten dieren (uitgezonderd geleidehonden). 

 3. De organisatoren behouden zich het recht voor om steekproefgewijs de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst (in kader van naleving op de wet rond alcoholgebruik), alsook de handtassen en andere tassen te doen openen en/of de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker. 

 4. De organisatoren behouden zich bovendien het recht om personen de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen die verdacht worden van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid en die geen toestemming geeft tot controle van tassen en/of kledij. Dit geldt ook voor personen die moeilijkheden veroorzaken op het evenement of de omgeving ervan, of die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs. 

 5. Bij afsluiting van het evenement kunnen personen met een geldig toegangsbewijs om veiligheids- of andere redenen de toegang tot het evenement (tijdelijk) ontzegd worden. 

 6. Bij vaststelling van een misdrijf wordt steeds de politie ingelicht. 

 7. Het is verboden handel te drijven op en rond het festivalterrein tijdens het evenement.

 8. Tickets kunnen na het evenement, indien niet gebruikt, nooit opnieuw worden ingewisseld. Op deze regel kan geen uitzondering worden gemaakt. 

 9. SW kan te allen tijde de VVK / ADD ticketverkoop stopzetten als de maximale capaciteit bereikt is, of de situatie niet meer optimaal zou zijn voor huidige bezoekers. 

 10. Afficheren en promo door derden kan enkel indien vooraf afgesproken met de organisatie én enkel op de afgesproken locaties op het festivalterrein. 

 11. De bezoeker verklaart dat hij of zij een festivalbandje heeft dat in overeenstemming is met zijn/haar leeftijd (-16 of +16 jaar). De inrichter is nooit verantwoordelijk indien de bezoeker foutieve informatie verspreidt over zijn of haar leeftijd. Sterke dranken worden aangeboden door een externe foodtruck. Ook zij hebben het recht uw leeftijd te verifiëren voor zij overgaan tot verkoop 

 12. Drank- en eetbonnen kunnen vooraf worden gekocht, alsook aangekocht worden op het terrein zelf. Bonnen worden verkocht per €5 en zijn geldig gedurende de huidige editie van het festival. De bonnen kunnen gebruikt worden bij alle standen op het terrein. 

 13. Bij namaak of misbruik van inkomtickets, drankbonnen… wordt de politie steeds ingelicht. 

 14. Men volgt te allen tijde de instructies op van de security. De Security kan beslissen (om de veiligheid van anderen te garanderen) u te verwijderen van het festivalterrein. Een refund is dan ook niet meer mogelijk.

 

  

COVID-19 MAATREGELEN
 1. Het Schippersweekend zal – zo lang als verplicht door de overheden – georganiseerd worden volgens het CST (Covid Safe Ticket). Bij aankomst is iedereen verplicht de social distance te respecteren én een mondmasker te dragen. 

 2. De bezoekers volgen ten allen tijde de instructies van de politie én stewards op. Deze personen zullen ook bijstand verlenen indien nodig.

 3. Wanneer u toegang krijgt tot het festivalterrein, vervallen alle regels omtrent mondmaskers én social distancing. U bevindt zich dan namelijk in een Covid Safe Zone.

 4. Wie toegang wil tot het event, zal een Europees erkend Covid-certificaat moeten voorleggen. Enkel voor -12 jarigen gelden er geen toegangsvereisten. 

 5. Inwoners van België moeten een Covid Test Certifi caat voorleggen. Dat kan u verkrijgen via de CovidSafeBE app. Wij vragen u uitdrukkelijk om de Covid Safe applicatie op uw telefoon te downloaden. Maar via https://www.mijngezondheid.be kan u ook een vaccinatiecertificaat downloaden of laten opsturen.

 6. Niet-inwoners van België moeten eveneens een Europees erkend certificaat voorleggen.

 7. Bij het scannen van de certificaten krijgen wij steeds een groene of rode code. Groen betekent dat u voldoet aan de vereisten en toegang krijgt tot ons event. Rood betekent dat u niet voldoet en wij helaas de toegang moeten ontzeggen. U bent steeds verantwoordelijk voor de juiste certificatie en de organisatie betaalt geen tickets terug voor mensen die niet in orde zijn met de vereisten.

 8. Deze toegangscontrole zal u 1x per festivaldag moeten doorgaan. Indien ok, krijgt u een covid safe bandje voor de hele dag.

 9. Een groen signaal wordt verkregen door te voldoen aan één van volgende regels:

  1. U bent volledig gevaccineerd + u heeft de wachttijd volledig doorlopen na uw vaccinatie

  2. U bent in het bezit van een negatieve PCR-test die ten vroegste 48u voor de start van het event werd afgenomen. 

  3. U bent in het bezit van een herstelcertificaat. U testte dus de laatste 180 positief op Covid en herstelde hier van. Dit is slechts geldig vanaf dag 10 na uw laatste positieve test.

 10. Wij raden ten sterkste aan ten laatste op de donderdag voor ons event de test te laten uitvoeren bij een erkend testcentrum  of coronapunt. U print dan best ook het certificaat uit zodat u steeds in het bezit bent van de juiste certificaten. De CovidSafeBE app laat soms even op zich wachten vooraleer uw certificaten zichtbaar zijn.

 11. Een rood signaal geeft in geen enkel geval toegang tot het event. Als gevolg hiervan volgt u ten allen tijde de instructies op van de organisatie om uzelf veilig te laten verwijderen van het terrein, zodat wij alle andere bezoekers een corona-veilige beleving kunnen bieden.

 12. Via de app CovidScanBE kunnen certificaten snel en vlot gescand worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om op voorhand te checken of deze via de Covid Safe Applicatie toegang (groen) krijgt. Eventueel door het certificaat vooraf te laten scannen door een vriend/familielid. De app is beschikbaar voor iOS (12.5) en Android (5). Énkel de offi ciële CovidScanBE app is toegelaten.

 13. Bij de toegangscontrole scannen wij eenvoudig uw certificaat, zonder dat wij daarbij inzicht hebben in uw gezondheidsgegevens. Op de scantoestellen worden er bovendien geen gegevens van bezoekers bewaard.

 

Privacyverklaring 
 1. Vzw Schippersweekend (of vzw SW) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
  Vzw Schippersweekend 
  Dronckaertstraat 71 
  8930 Rekkem (Menen) 

  organisatie@schippersweekend.be
  www.schippersweekend.be
  0473 26 13 53 

 2. Hoe gaat Vzw Schippersweekend om met uw persoonsgegevens? Vzw Schippersweekend wil door middel van deze privacyverklaring heldere en duidelijke informatie geven over welke gegevens verzameld worden, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het dan ook heel erg belangrijk om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een wettelijke manier te verwerken. Wanneer we het hieronder over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie binnen uw organisatie, taal, geslacht,… 

 3. Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk gericht op de huidige en vroegere leden/klanten van vzw Schippersweekend, deelnemers van activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor de activiteiten, vrijwilligers en leveranciers. 

 4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? Uw persoonsgegevens worden door vzw Schippersweekend verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden hieronder beschreven. o We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties. 

  • U neemt deel aan één van onze evenementen: Vzw Schippersweekend heeft slechts één (deels betalend) evenement per jaar. Hiervoor kunt u online een ticket aankopen. Bij deze aankoop moet u uw persoonsgegevens nalaten om daarna bijvoorbeeld: het ticket te versturen, informatie mee te geven, nieuwsbrief te versturen, … Nadien worden de persoonsgegevens nog gebruikt om promotioneel materiaal te versturen zoals de nieuwsbrief, de festivalkrant, ... Tijdens onze evenementen kunnen ook sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen. 

  • U bent vrijwilliger bij vzw Schippersweekend: Als u vrijwilliger bent bij Vzw Schippersweekend worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te registreren als medewerker van het evenement in kwestie. Ook worden uw persoonsgegevens als vrijwilliger gescreend door de politie om de veiligheid te garanderen. 

  • U bent een professioneel contactpersoon van vzw Schippersweekend: Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die verleend worden tussen beide partijen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren en informatie met u te delen. 

 5. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken: o Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, 

  • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres 

  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

  • Rijksregisternummer 

  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit 

  • Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames, … 

 6. Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard? De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van volgende doeleinden: o Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud 

  • Het verzorgen van de internet omgeving 

  • Het verzorgen van IT-infrastructuur 

  • Het verzorgen van de administratie 

  • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers; 

  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

 7. Vzw Schippersweekend zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 8. Bewaartermijn: Vzw Schippersweekend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. 

 9. Uw rechten:

 10. Toegang tot uw gegevens: U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. 

 • Verbetering van uw gegevens: Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u recht op verbetering en aanvulling. 

 • Verwijdering van uw gegevens: U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. 

 • Overdracht van uw gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij. 

 • Beperking van gegevensverwerking: Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

 1. Klachten: Indien u een van de bovenstaande rechten wil uitoefen of en klacht wil indienen over de manier waarop vzw Schippersweekend uw gegevens verwerkt dan kan u vzw Schippersweekend ten allen tijde contacteren. Ook heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming via www.privacycommission.be (externe link) 

 2. Wijziging privacyverklaring: Vzw Schippersweekend kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal een aankondiging gedaan worden op de website. 

 

28/08/2021