top of page
 Festivalregelement 
 1. Iedere aanwezige op de terreinen in gebruikt tijdens het Schippersweekend (hierna SW genoemd) zowel front- als backstage is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de organisatoren en/of hun aangestelde (security) worden gegeven in het kader van de veiligheid, gezondheid en milieu. 

 2. De organisatoren SW kunnen zonder voorafgaande verwittiging steeds beroep doen op politie- en/of hulpdiensten. 

 3. SW kan de toegang tot de terreinen weigeren aan personen of personen verwijderen zonder enige vorm van schadeloosstelling ook al beschikken zij over een geldig ingangsticket of gelijkwaardig: 

  • Personen die zich niet onderwerpen aan een voor bezoekers georganiseerde toegangscontrole. 

  • Personen waarbij men kan vermoeden dat zij zich in dronken of druggerelateerde toestand bevinden 

  • Personen die de openbare orde, rust of veiligheid storen. 

  • Personen die het goede verloop van het evenement kunnen verstoren. 

  • Personen die de veiligheid/bescherming van de aanwezigen of een veilige uitbating kunnen in het gedrang kunnen brengen. 

  • Personen die zich om andere redenen in een staat bevinden die hun weigering rechtvaardigt, zelfs indien ze op welke wijze ook een toegangsbewijs hebben bekomen. 

  • Personen die weigeren de inhoud van broekzakken, vestzakken, handtassen of gelijkwaardig, aan een visueel nazicht te onderwerpen 

  • Personen die niet op vrijwillige basis een oppervlakkige betasting (fouilleren) wensen te ondergaan (uitgevoerd door security van hetzelfde geslacht) 

  • Personen die hun leeftijd niet op een adequate manier kunnen bewijzen. De juistheid van leeftijd is ten volle de verantwoordelijkheid van de betrokkene zelf.  

  • Personen of groepen waarbij kleding en/of andere (zichtbare) fysieke verschijningen die uitdrukking geven aan een expliciete politieke, sociale stroming. 

 4. SW kan zonder voorafgaande verwittiging en zonder enige vorm van schadeloosstelling in het kader van de veiligheid, gezondheid en milieu: 

  • De VVK of ADD-ticketverkoop stopzetten.  

  • Tijdelijk de toegang tot het evenement afsluiten. 

  • Overgaan tot algemene of gedeeltelijke evacuatie. 

  • Uitgangscontroles uitvoeren indien, het gedrag van de betrokkene, van materiële aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat deze persoon van plan is goederen te ontvreemden, (vb. festivalsite verlaten met drankbekers-kannen) 

 5. Behoudens babyvoeding en medicatie voor eigen gebruik, worden niet toegelaten op het terrein: eigen dranken, glas, scherpe voorwerpen, drugs, wapens, dieren (behoudens blindengeleidehonden), pepperspray. .. enz. (niet limitatieve lijst). 

 6. Externe drinktruck(s) kunnen steeds overgaan tot verificatie van leeftijd 

 7. Niet gebruikte tickets kunnen niet worden omgeruild 

 8. Afficheren en promo van activiteiten door derden kan enkel mits akkoord van de organisatie SW. (info@schippersweekend.be)  

 9. Ingangstickets, drank en eetkaarten kunnen vooraf online aangekocht worden alsook ter plaatse. Betalingen ter plaatse voor drank gebeuren cashless.  

Privacyverklaring 
 1. Vzw Schippersweekend (of vzw SW) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Vzw Schippersweekend

  Schoolstraat 7
  8930 Lauwe (Menen) 

  organisatie@schippersweekend.be
  www.schippersweekend.be
  0473 26 13 53 

 2. Hoe gaat Vzw Schippersweekend om met uw persoonsgegevens? Vzw Schippersweekend wil door middel van deze privacyverklaring heldere en duidelijke informatie geven over welke gegevens verzameld worden, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. Wanneer we het over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …  

 3. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk gericht op de huidige en vroegere vrijwillige medewerkers, sponsors, klanten van vzw Schippersweekend, deelnemers van activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor de activiteiten, vrijwilligers en leveranciers.  

 4. Behoudens persoonsgegevens via derden (verenigingen/clubs of federaties) beschikken wij over enkel over persoonsgegevens dat u zelf hebt vrijgegeven. 

 5. U neemt deel aan één van onze evenementen: hiervoor kunt u online een ticket(s) aankopen. Bij deze aankoop moet u een aantal persoonsgegevens nalaten om daarna bijvoorbeeld: het ticket te versturen, informatie mee te geven, nieuwsbrief te versturen, … Nadien worden de persoonsgegevens nog gebruikt om promotioneel materiaal te versturen zoals de nieuwsbrief, de festivalkrant, ... Tijdens onze evenementen kunnen ook sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen.   

 6. U bent vrijwilliger - medewerker bij vzw Schippersweekend: uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van registratie als medewerker van het evenement. Uw persoonsgegevens kunnen, in het kader van de “Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 2 OKTOBER 2017” door officiële instanties worden opgevraagd. 

 7. U bent een professioneel contactpersoon van vzw Schippersweekend: Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die verleend worden tussen beide partijen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren en informatie met u te delen.  ​

 8. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken: 

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,  

  • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres  

  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer  

  • Rijksregisternummer  

  • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit  

  • Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames, …  

 9. Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard? De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van volgende doeleinden:  

  • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud  

  • Het verzorgen van de internet omgeving  

  • Het verzorgen van IT-infrastructuur  

  • Het verzorgen van de administratie  

  • Het afsluiten van verzekering(en) voor onze leden, deelnemers en vrijwilligers;  

  • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  ​

 10. Behoudens wettelijke uitzonderingen, zal Vzw Schippersweekend uw persoonsgegevens nooit gratis hetzij tegen betaling, delen met of verkopen aan derden.  

 11. Bewaartermijn: Vzw Schippersweekend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.  

 12. U beschikt steeds over de mogelijkheid tot: 

  • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.  

  • Aanpassing van uw gegevens. 

  • Verwijdering van uw gegevens.  

  • Beperking van gegevensverwerking. 

 13. Klachten: Indien u een van de bovenstaande rechten wil uitoefen of en klacht wil indienen over de manier waarop vzw Schippersweekend uw gegevens verwerkt dan kan u vzw Schippersweekend te allen tijde contacteren via organisatie@schippersweekend.be 

 14. Indien u niet tevreden bent met onderhavig GDPR 

 15. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming via www.privacycommission.be/burger                       

 16. Indien vzw Schippersweekend kan zijn privacyverklaring wijzigt zal dit vermeld worden op onze website.  

27/03/2024

bottom of page